Retribució dels Càrrecs Electes

A continuació es detallen les retribucions dels Càrrecs Electes i les assignacions als Grups Municipals pel Mandat 2023 – 2027:

Retribucions dels càrrecs electes

Els regidors i regidores poden rebre retribucions per dedicació exclusiva o parcial, o bé assistències per la concurrència efectiva a les sessions dels òrgans col·legiats de la Corporació dels quals formin part. També poden percebre indemnitzacions per les despeses efectives i justificades causades per l’exercici del seu càrrec.

Tanmateix, només poden cobrar per assistències aquells regidors i regidores que no tenen dedicació parcial ni exclusiva a la mateixa corporació i només se’n perceben per les reunions en les quals hagi estat present el regidor/a.

Regidors/es amb dedicació parcial o amb funcions dins l'equip de govern

  • Alcalde-President: Càrrec electe amb dedicació parcial, 90% de la jornada, 36 hores setmanals, 34.000,00€ bruts anuals, 14 pagues, una extra el mes de juny i una extra el mes de desembre, retenció de l’IRPF, alta a la Seguretat Social, i compliment resta de normativa i requisits que siguin aplicables.

  • 1r Tinent d’Alcalde, Joan Mendo Toll, Càrrec electe amb dedicació parcial, 30% de la jornada, 12 hores setmanals, 12.800,00€ bruts anuals, 14 pagues, una extra el mes de juny i una extra el mes de desembre, retenció de l’IRPF, alta a la Seguretat Social, i compliment resta de normativa i requisits que siguin aplicables.

  • Regidors de l’Equip de Govern: càrrecs electes amb dedicació parcial, 10% de la jornada, 4 hores setmanals, 5.400,00€ bruts anuals per Regidor/any; 12 pagues, retenció de l’IRPF, alta a la Seguretat Social, i compliment resta de normativa i requisits que siguin aplicables. Comprèn les Regidories dels senyors/res, Cristina Oteisa Sánchez, Arnau Bosch Barnils, Eloi Masnou Crosas i Gerard Puig Carmona, en total 21.600,00€/ bruts any, a distribuir entre els quatre Regidors descrits.

  • Comeses especials fora del terme municipal (desplaçaments i dietes):
    En cas d’utilització de vehicle propi: 0,26€/Km. Més despeses justificades de pàrquing i peatges. Les dietes es pagaran per l'import generat, prèvia justificació documentada de la despesa. Aplicable també a tot el personal de l’ajuntament.

Regidors/es sense regidoria, delegació especial o responsabilitats de govern 

  • Per cada assistència efectiva als Plens Municipals i a les Sessions de la Comissió Municipal d’Hisenda i Especial de Comptes: 45 € per cada membre.

Assignacions als grups municipals: 

D’acord amb el que estableix l’art. 73.3 de la Llei 7/85 Reguladora de les Bases de Règim Local, el Ple de la Corporació assigna als Grups Municipals constituïts a l’Ajuntament les següent dotacions econòmiques mensuals en concepte d’activitat política i pel desenvolupament de les seves tasques:

  • Grup Municipal Som Poble – AMUNT: 60 € al mes.

  • Grup Municipal Junts per Sant Quirze – JUNTS: 60 € al més.

Els grups polítics no poden destinar, en cap cas, aquestes assignacions al pagament de remuneracions de personal al servei de la corporació ni a l’adquisició de béns que puguin constituir actius fixos de caràcter patrimonial.

Personal directiu i càrrecs de confiança


A l'ajuntament de Sant Quirze de Besora no existeix personal directiu, càrrecs de confiança i/o assessors dels grups polítics. Per això no apareixen les seves retribucions, les seves funcions i el seu currículum.

Darrera actualització: 12.03.2024 | 22:23
Darrera actualització: 12.03.2024 | 22:23