Ordenances

A continuació podeu consultar les Ordenances Fiscals vigents de l'Ajuntament de Sant Quirze de Besora. 

Les modificacions, totals o parcials, que s'hagin produit en cadascuna de ordenances, ja s'hi troben incorporades. Aquelles ordenances que han estat derogades no s'hi troben relacionades.

Ordenança 0 -Gestió, liquidació i recaptació dels ingressos de dret públic municipals
Regulació de les Ordenances fiscals i dels Reglaments Interiors que es puguin dictar relatius a la gestió, recaptació i inspecció dels ingressos de dret públic municipal.

Ordenança 1 - Impost sobre Béns Immobles
Regulació de l'impost de Béns Immobles.

Ordenança 2 - Impost sobre vehicles de tracció mecànica
Regulació de l'impost sobre vehicles de tracció mecànica com a tribut directe, que grava la titularitat dels vehicles d’aquesta naturalesa, aptes per circular per les vies públiques, sigui quina sigui la seva classe i categoria.

Ordenança 3 - Impost sobre construccions, instal·lacions i obres
Regulació de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres com a tribut municipal indirecte, constituït per la realització, dintre del terme municipal, de qualsevol construcció, instal.lació o obra per a la qual la normativa urbanística disposi que s’ha d’obtenir prèviament la llicència d’obres o urbanística corresponent, sempre que l’atorgament de la llicència sigui de competència municipal.

Ordenança 4 - Impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana (plusvàlues)
Regulació de l’impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana com a un tribut constituït per l'increment de valor que experimentin els terrenys de naturalesa urbana municipal i directe i que es manifesti a conseqüència de la transmissió de la propietat per qualsevol títol o de la constitució o transmissió de qualsevol dret real de gaudi, sobre els terrenys esmentats.

Ordenança 5 - Contribucions especials
Regulació de les contribucions especials constituïdes de l'obtenció d'un benefici o augment del valor dels bens del particular, com a conseqüència de la realització d'obres públiques o de l'establiment o ampliació de serveis públics de caràcter municipal, per part d'aquest municipi.

Ordenança 6 - Taxa per expedició de documents administratius
Regulació de taxes per l'expedició de documents administratius i per la utilització de documentació municipal.

Ordenança 9 - Taxa per llicències o la comprovació d'activitats comunicades en matèria d'urbanisme
Regulació de les taxa per concessió de llicències urbanístiques i per la comprovació d'activitats comunicades en matèria d'urbanisme.

Ordenança 10 - Taxa llicencia obertura establiment
Regulació de les taxes de llicències obertura establiment

Ordenança 13 - Taxa per la llicència d'autotaxi
Regulació de la taxa per atorgament de llicències o autoritzacions administratives d’autotaxis

Ordenança 14 - Taxa pel servei de clavegueram
Regulació de la taxa per prestació del servei de clavegueram, tractament i depuració d’aigües residuals.

Ordenança 15 - Taxa per retirada de vehicles abandonats o estacionats defectuosament o abusivament a la via pública
Regulació de la taxa per retirada de vehicles abandonats o estacionats defectuosament o abusivament a la via pública.

Ordenança 16 - Taxa per la prestació del servei de gestió de residus municipals
Regulació de les taxes pels serveis de recollida, tractament i eliminació d’escombraries i altres residus urbans.

Ordenança 17 - Taxa d'utilització de les dependències municipals
Reguladora de la taxa d'utilització de les dependències municipals

Ordenança 19 - Taxa per prestació de serveis en cementiris
Regulació de la taxa per serveis en cementiris locals, conducció de cadàvers i altres serveis fúnebres de caràcter local.

Ordenança 20 - Taxa per l'ocupació de terrenys d'ús públic amb mercaderies, materials de construcció, runes, tanques, puntals, estíntols, bastides i altres instal.lacions
Regulació de la taxa per l’ocupació de terrenys d’us públic amb mercaderies, materials de construcció, runes, tanques, puntals, estintols, bastides, murs de contenció, edificacions o cerques, en vies públiques locals.

Ordenança 22 - Taxa per parades, barraques, casetes de venda, espectacles o atraccions situats en terreny d'ús públic i industries del carrer i ambulants i rodatge cinematogràfic
Regulació de la taxa per instal·lació de parades, barraques, casetes de venda, espectacles o atraccions situats en terrenys d’us públic i indústries del carrer i ambulants i rodatge cinematogràfic.

Ordenança 23 - Taxa per ocupacions del subsol, el sol i la volada de la via pública
Regulació de la taxa per ocupacions del subsòl, el sòl i la volada de la via pública que s’aplicarà en els supòsits d’utilització privativa o aprofitament especial del domini públic local.

Ordenança 25 - Taxa per la instal·lació de portades, aparadors i vitrines i per la instal.lació d'anuncis que ocupen el domini públic
Regulació de la taxa per la instal·lació de portades, aparadors i vitrines i per la nstal·lació d’anuncis ocupant terrenys de domini públic. Ordenança fiscal.

Ordenança 30 - Taxa per les entrades de vehicles a través de les voreres i les reserves de via pública per a aparcament, càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol mena
Regulació de la taxa per les entrades de vehicles a través de les voreres i reserves de via pública per a aparcaments exclusius, càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol mena.

Ordenança 34 - Preu públic per la prestació de serveis en la piscina municipal
Regulació de la taxa per la prestació de serveis i la realització d’activitats en la piscina municipal.

Ordenança 35 - Taxa per ocupació de llocs en el mercat setmanal
Regulació de les taxes per les parades del mercat setmanal.

Ordenança 37 - Taxa per aprofitament especial del domini públic local
Regulació de la utilització privativa o els aprofitaments especials constituïts en el sòl, subsòl o volada de les vies públiques municipals, a favor d’empreses o entitats que utilitzen el domini públic per a prestar els serveis de subministraments que resultin d’interès general o afectin la generalitat o una part important del veïnat.

Ordenança 38 - Taxa pel subministrament d'aigua
Regulació de la taxa per distribució i subministrament d’aigua.

Ordenança 39 - Impost sobre Activitats Econòmiques (I.A.E. coeficient)
Regulació de l'impost sobre activitats econòmiques, com a tribut municipal, directe i de caràcter real.

Ordenança 40 - Impost sobre Activitats Econòmiques (I.A.E. escala d'índex)
Regulació de l'escala d'índex de l'impost sobre activitats econòmiques

Ordenança 41 - Sancions de tràfic i multes
Reguladora de les sancions per infraccions de lal normativa sobre tràfic, circulació de vehicles de motor i seguretat vial.

Ordenança 42 - Reguladora dels colors de les façanes exteriors de les edificacions
Reguladora dels colors de pintat i acabat de les façanes exteriors i posteriors de les edificacions, tant en obres de nova planta com de reforma i ampliació, per tal de contribuir a la millora estètica i d'imatge de la població.

Ordenança 43 - Reguladora de les instal·lacions d'antenes en l'exterior dels immobles
Reguladora de les condicions d'ubicació i d'instal.lació de tota mena d'antenes i els seus elements auxiliars de connexió, a les façanes dels edificis d'aquest municipi.

Ordenança 44 - Reguladora dels usos industrials
Reguladora dels paràmetres de referència de les categories i situacions, dels usos industrials.

Ordenança 45 - Registre Municipal d'unions civils
Reguladora de la inscripció al Registre Municipal de les unions no matrimonials de convivència estable entre dues persones, siguin o no del mateix sexe.

Ordenança 46 - Reguladora de la intervenció administrativa en els actes d'edificació i ús del sòl
Reguladora de la intervenció administrativa en els actes d'edificació i ús del sòl, amb l'àmbit d'aplicació del terme municipal.

Ordenança 47 - Reguladora de l'ús d'aparcament i garatge
Reguladora de les característiques i les condicions que hauran de complir els aparcaments, així com les previsions mínimes a què caldrà que s'ajustin els projectes d'obra de nova construcció i/o rehabilitació.

Ordenança 48 - Supressió de les barreres arquitectòniques en els espais d'ús públic
Reguladora de les condicions d’accessibitat dels establiments oberts al públic, complementant en el que calgui la normativa urbanística municipal i l’objectiu complementar el marc legal existent , a fi de facilitar el seguiment i el control del compliment de la normativa vigent, introduint alhora el concepte de coresponsabilitat dels particulars.

Ordenança 49 - Reglament Llar d'Infants
Reglament de règim intern del servei municipal de la llar d'infants "Els Quirzets" de Sant Quirze de Besora

Ordenança 50 - Reguladora del Registre Municipal de Testaments Vitals de Sant Quirze de Besora
Es crea a l’Ajuntament de Sant Quirze de Besora el Registre Municipal de Testaments Vitals que tindrà caràcter administratiu. La seva finalitat es oferir als atorgants del testament vital un instrument acreditatiu de la voluntat anticipada que s’hi reculli.

Ordenança 51 - Servei d'atenció domiciliaria
Reguladora del preu públic per la prestació del servei d'atenció domiciliaria

Ordenança 52 - Reglament de creació i funcionament del registre electrònic

Aquest reglament té per objecte la creació i la regulació del registre electrònic de l’Ajuntament de Sant Quirze de Besora per a la recepció i remissió electrònica de sol·licituds escrits i comunicacions corresponents a serveis, procediments i tràmits de la seva competència.

Ordenança 53 - Reglament de creació i funcionament de la seu electrònica
Aquest reglament te per objecte la creació i la regulació de la seu electrònica de l’Ajuntament de Sant Quirze de Besora.

Ordenança 54 - Preu públic per la prestació del servei de promoció de l'autonomia
Reguladora dels preus per a la prestació del servei de promoció de l'autonomia per les activitats que es duen a terme en l'equipament situat al carrer Joan Baptista Espadaler, 10, baixos del municipi.

Ordenança 55 - Reglament del servei públic de la Biblioteca Pompeu Fabra de Sant Quirze de Besora
Aquest reglament té per objecte regular el funcionament i la prestació pública de serveis de la Biblioteca Pompeu Fabra de Sant Quirze de Besora.   

Ordenança 56 - Civisme
Aquesta Ordenança té per objecte preservar l'espai públic com a lloc de convivència i civisme on totes les persones hi puguin desenvolupar en llibertat les seves activitats de lliure circulació, oci, trobada i esbarjo, amb ple respecte a la dignitat i als drets dels altres i a la pluralitat d’expressions culturals, polítiques, lingüístiques, religioses i de formes de vida diverses existents al municipi. 

Ordenança 57 - Taxa privativa
Taxa per la utilització privativa de conduccions soterrànies susceptibles de passar-hi fibra òptima.

Ordenança 58 - Promoció de les instal.lacions d'autoconsum amb energia fotovoltaica
Regulació del règim d'intervenció municipal sobre les instal·lacions d'autoconsum amb energia solar fotovoltaica que s'executen en béns immobles i les mesures tributàries corresponents que permetin la seva incentivació.

Ordenança 59 - Tinença d'animals de companyia
Regulació de les interrelacions entre les persones i els animals domèstics o de companyia.

Ordenança 60 - Servei d'Arxiu Municipal
Regulació del reglament del Servei d'Arxiu Municipal

Ordenança 61 - Verificació d'habitatges buits
Regulació del procediment de verificació d'habitatges buits.

Ordenança 62 - Instal·lacions d'autoconsum amb energia fotovoltaica
Regulació de la promoció de les instal·lacions d'autoconsum amb energia fotovoltaica en les indústries del municipi.

Ordenança 63 - Ordenació i utilització dels equipaments i instal·lacions públiques
Regulació del règim general d'ordenació i utilització dels equipaments i instal·lacions públiques municipals.

Ordenança 64 - Ordenança reguladora del soroll i les vibracions
Regulació del soroll i les vibracions

Ordenança 65 - Ocupació de terrenys públics amb taules i cadires amb finalitat lucrativa
Regulació de l’ocupació de terrenys d’ús públic amb taules i cadires amb finalitat lucrativa i de la taxa reguladora de l’ocupació

Ordenança 66 - Reglament Orgànic Municipal
Reglament Orgànic Municipal de l'Ajuntament de Sant Quirze de Besora

Ordenança 67. Ordenança reguladora de la conservació, neteja i tancament de solars buits

Reglament Orgànic Municipal de l'Ajuntament de Sant Quirze de Bespora

Ordenança 68. Reguladora del preu públic pel servei de recàrrega de vehicles elèctrics en estacions públiques

Regulació del preu públic pel servei de recàrrega de vehicles elèctrics en estacions públiques

Ordenança 69. Ordenança General de Subvencions

L’Ordenança general reguladora de la concessió de subvencions, per part de l’Ajuntament de Sant Quirze de Besora, té per objecte estructurar i fixar els criteris i el procediment per a la concessió de subvencions, garantint a la ciutadania i entitats, en igualtat de condicions, l’accés a aquestes prestacions per a serveis i activitats d’interès general.

Ordenança 70. Reguladora d' estalvi d'aigua

L’objecte d'aquesta ordenança és regular la incorporació i la utilització de sistemes d'estalvi d'aigua, com també adequar la qualitat de l'aigua a l'ús que se'n faci en els edificis, altres construccions i activitats, i determinar en quins casos i circumstàncies serà obligatòria.

Ordenança 71. Recollida selectiva de residus porta a porta  

Amb la present ordenança l’Ajuntament disposa d’una eina per a la correcta regulació de la gestió dels residus, que es basa en criteris de sostenibilitat i que té per objectiu maximitzar el reciclatge de residus, minimitzar la seva generació, així com disposar d’un entorn urbà net i saludable. És igual d’important que el present servei assoleixi l’objectiu del compliment de reciclatge que exigeixen les directives comunitàries i l’ordenament legal de la Generalitat de Catalunya.

Ordenança 72. Reguladora de les mesures aplicables a l'abastament d'aigua potable i als usos de l'aigua en situació de sequera

El Districte de Conca Fluvial de Catalunya ha sofert en les darreres dècades diversos episodis de sequera, alguns dels quals han arribat a amenaçar el subministrament d’aigua a les poblacions. De forma més recent, s’està evidenciant que les sequeres són un fenomen de caràcter cíclic, que estan tenint greus afectacions en la garantia de la prestació del servei d’abastament d’aigua domiciliari de competència municipal.

 

Darrera actualització: 15.02.2024 | 16:16
Darrera actualització: 15.02.2024 | 16:16