Reglament de participació ciutadana

Reglament de participació ciutadana


 la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local i el Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, preveuen diferents eines a l'abast de la ciutadania per participar en la vida local.

Darrera actualització: 13.10.2023 | 18:13
Darrera actualització: 13.10.2023 | 18:13