El Ple

El Ple Municipal és el principal òrgan de decisió de l'Ajuntament i està constituït per 11 regidors i regidores, escollits en les eleccions municipals del 28 de maig de 2023. Té les funcions d'aprovar les actuacions i les polítiques municipals de l'ajuntament. És presidit per l'alcalde del municipi i les seves sessions són públiques.

A part de debatre i votar per a l'aprovació dels temes de l'ordre del dia, els membres de la Corporació poden formular precs, preguntes i presentar mocions al Ple relatives a l'actuació o als propòsits d'actuació dels òrgans de govern de la Corporació.

El Ple té assignades les atribucions disposades a l'article 22 de la Llei 7/1985 de bases de règim local i a l'article 52 del Decret legislatiu 2/2003 pel qual s'aprova el Text Refòs de la llei municipal i de règim local de Catalunya, que no han estat delegades a la junta de govern local.

Composició del Ple

El Ple Municipal del Consistori de Sant Quirze de Besora es troba compost pels Grups Municipals següents:

1. Grup Municipal Som Poble – Alternativa Municipalista amb 7 Regidors/es:

 • Sr. David Solà Rota 
 • Sr. Joan Mendo Toll 
 • Sra. Cristina Oteisa Sanchez
 • Sr. Eloi Masnou Crosas
 • Sra. Josepa Esquerrà Areñas
 • Sr. Arnau Bosch Barnils
 • Sr. Gerard Puig Carmona

2. Grup Municipal Junts per Sant Quirze – JUNTS amb 4 Regidors/es:

 • Sra. Maria Teresa Espadaler Casellas 
 • Sra. Laia Solsona Romeu
 • Sra. Anna Marcé Bordas
 • Sra. Ester Rodellas Masíó

Competències del Ple

Les competències delegades al Ple són les presents a l'Article 22 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril , reguladora de les bases del règim local:

 • El control i la fiscalització dels òrgans de govern.
 • Els acords relatius a la participació en organitzacions supramunicipals; alteració del terme municipal; creació o supressió de municipis i de les entitats a què es refereix l'article 45; creació d'òrgans descentrats; alteració de la capitalitat del municipi i el canvi de nom d'aquest o d'aquelles entitats i l'adopció o modificació de la seva bandera, ensenya o escut.
 • L'aprovació dels plans i altres instruments d'ordenació i gestió que preveu la legislació urbanística.
 • L'aprovació del Reglament orgànic i de les ordenances.
 • La determinació dels recursos propis de caràcter tributari; l'aprovació i modificació dels Pressupostos; la disposició de despeses en els assumptes de la seva competència i l'aprovació dels comptes.
 • L'aprovació de les formes de gestió dels serveis i dels expedients de municipalització.
 • L'acceptació de la delegació de competències realitzades per altres administracions públiques.
 • El plantejament de conflictes de competències a altres entitats locals i altres administracions públiques.
 • L'aprovació de la plantilla de personal, la relació de llocs de treball, la fixació de la quantia de les retribucions complementàries dels funcionaris i el nombre i règim del personal eventual, tot això en els termes del títol VII d'aquesta Llei, així com la separació del servei dels funcionaris de la Corporació, llevat del que disposa l'article 99, número 4, d'aquesta Llei, i la ratificació de l'acomiadament del personal laboral.
 • L'alteració de la qualificació jurídica dels béns de domini públic.
 • Les altres que expressament li confereixin les lleis.
 • La votació sobre la moció de censura a l'alcalde, que es regeix pel que disposa la legislació electoral general.

Calendari de sessions

El Ple Municipal celebra les seves sessions ordinàries cada dos mesos, a la Sala d’Actes de l’Ajuntament, el darrer dimarts de cada mes a les 19:30 h. En cas que aquesta data coincideixi en un dia festiu, inhàbil o vigília, la sessió ordinària se celebra el primer dimarts hàbil immediatament posterior.

Darrera actualització: 12.03.2024 | 23:10
Darrera actualització: 12.03.2024 | 23:10