Comissió informativa del ple

La Comissió Informativa d’Assumptes Generals del Ple de l’Ajuntament és un òrgan col·legiat de l'organització municipal, integrat exclusivament per membres de la Corporació, que té caràcter deliberant i no resolutiu.

La Comissió Informativa podrà ser de caràcter ordinari o especial, i tots els Grups Municipals tenen dret a incloure en les comissions, com a mínim, un dels seus membres.

Composició de la Comissió

La Composició de la Comissió Informativa de Sant Quirze de Besora es distribueix de la manera següent:

Presidència:

  • Sr. David Solà Rota (SP- AMUNT) – Alcalde de la Corporació

Vocalies:

  • 1 o 2 Regidors/es de l’Equip de Govern.

  • 2 o 3 Regidors/es de l’Oposició.

Hi ha la possibilitat que hi participi Secretaria:

  • Sr. Pere Gibert i Capellades – Secretari de la Corporació

Cal remarcar que aquesta Comissió és oberta i hi poden participar tots els Regidors i Regidores dels diferents Grups Municipals. Tanmateix, la Presidència sempre recau en l’Alcalde.

Competències de la Comissió

Les competències de la Comissió Informativa se centren en les funcions següents:

  • L’estudi, l’informe i la consulta d’aquells assumptes que hagin de ser sotmesos al Ple o que estan essent tractats per part de l’Equip de Govern o l’Alcalde.

  • El seguiment de la gestió de l'Alcalde, del Govern Municipal i dels Regidors i Regidores que ostenten delegacions, sense perjudici de les competències de control que corresponen al Ple.

  • Servir de marc per a què els Regidors i Regidores puguin sol·licitar informació relacionada amb l’actuació del Govern i per a què aquest informi periòdicament sobre les qüestions principals de la seva gestió.

Calendari de sessions

La Comissió es reuneix els dimecres, dijous o divendres anteriors a la celebració del Ple Municipal i es convoca electrònicament als Caps dels respectius Grups Municipals.

Darrera actualització: 12.03.2024 | 22:53
Darrera actualització: 12.03.2024 | 22:53