Declaració responsable en matèria de salut alimentària

És el règim d’intervenció pel qual la persona interessada declara, sota la seva responsabilitat, les dades de l’establiment i de l’activitat i manifesta que compleix i aplica els requisits establerts a la legislació sanitària i que es compromet a mantenir-ne el compliment durant l’exercici d’aquesta activitat.

Se sotmeten a aquest règim els establiments i les  empreses alimentàries que manipulin, transformin, envasin, emmagatzemin o serveixin aliments per a la seva venda o entrega in situ al consumidor final, amb o sense repartiment a domicili, o a col·lectivitats. Aquests establiments també hi estan sotmesos quan subministren a altres establiments d’aquestes mateixes característiques, i es tracti d’una activitat marginal en termes tant econòmics com de producció, respecte de la realitzada per aquells, que es dugui a terme en l’àmbit de la unitat sanitària local, zona de salut o territori d’iguals característiques o finalitat que defineixi l’autoritat competent corresponent.

Quin cost té:

El que estableixi l’ordenança fiscal.

Qui pot sol·licitar-ho:

Requisits previs:
Presentació simultània de la comunicació d’obertura o declaració responsable d’establiment.
Haver obtingut la llicència d’activitat de l’establiment si està subjecte a aquest règim.

La persona física o jurídica que vol obrir un establiment on es comercialitzen o serveixen aliments, o el seu representant legal. En aquest cas, s'ha de declarar la representació amb la qual s’actua.

Cal aportar:

  • Documentació a aportar

    Formulari de declaració responsable en matèria de salut alimentària per a establiment alimentari d’acord amb el model normalitzat.

    Impresos del tràmit
    Imprès de declaració responsable en matèria de salut alimentària.

Canals de tramitació:

Darrera actualització: 31.01.2023 | 13:27