Període Mitjà de Pagament

Dilluns, 25 de novembre de 2019

A la documentació adjunta d’aquest apartat, podeu consultar els certificats de Secretaria en relació al període mitjà de pagament de l’Ajuntament als seus proveïdors, desglossat per trimestres.

En el certificat s’hi indiquen les següents dades:

- Ràtio de les operacions pagades

- Import dels pagaments realitzats

- Ràtio de les operacions pendents de pagament

- Import dels pagaments pendents

- Període Mitjà de Pagament

 

La ràtio d’operacions pagades indica el nombre de dies, de mitjana, en què l’Ajuntament ha realitzat el pagament als proveïdors durant el trimestre analitzat.

La ràtio d’operacions pendents indica l’antiguitat, de mitjana, de les factures pendents de pagament a la fi del trimestre analitzat.

El Període Mitjà de Pagament (PMP) és la mitjana entre ambdues ràtios, calculat segons la següent fórmula:

PMP = (ràtio d’operacions pagades x import total de pagaments realitzats) (ràtio d’operacions pendents de  pagament x import  total  de  pagaments  pendents)  /  (import  total  de  pagaments  realitzats + import total de pagaments pendents).

Darrera actualització: 26.08.2021 | 15:51