Ple Municipal

En aquest apartat podeu consultar les competències i el calendari de sessions del Ple, i en la secció documentació podeu accedir a les convocatòries i actes.

  • COMPETÈNCIES DEL PLE

Les competències delegades al Ple són les presents a l'Article 22 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril , reguladora de les bases del règim local:

- El control i la fiscalització dels òrgans de govern.
- Els acords relatius a la participació en organitzacions supramunicipals; alteració del terme municipal; creació o supressió de municipis i de les entitats a què es refereix l'article 45; creació d'òrgans descentrats; alteració de la capitalitat del municipi i el canvi de nom d'aquest o d'aquelles entitats i l'adopció o modificació de la seva bandera, ensenya o escut.
- L'aprovació dels plans i altres instruments d'ordenació i gestió que preveu la legislació urbanística.
- L'aprovació del Reglament orgànic i de les ordenances.
- La determinació dels recursos propis de caràcter tributari; l'aprovació i modificació dels Pressupostos; la disposició de despeses en els assumptes de la seva competència i l'aprovació dels comptes.
- L'aprovació de les formes de gestió dels serveis i dels expedients de municipalització.
- L'acceptació de la delegació de competències realitzades per altres administracions públiques.
- El plantejament de conflictes de competències a altres entitats locals i altres administracions públiques.
- L'aprovació de la plantilla de personal, la relació de llocs de treball, la fixació de la quantia de les retribucions complementàries dels funcionaris i el nombre i règim del personal eventual, tot això en els termes del títol VII d'aquesta Llei, així com la separació del servei dels funcionaris de la Corporació, llevat del que disposa l'article 99, número 4, d'aquesta Llei, i la ratificació de l'acomiadament del personal laboral.
- L'alteració de la qualificació jurídica dels béns de domini públic.
-Les altres que expressament li confereixin les lleis.
- La votació sobre la moció de censura a l'alcalde, que es regeix pel que disposa la legislació electoral general.

  • CALENDARI DE SESSIONS

Es convoquen un cop cada tres mesos en l’últim dimarts hàbil  a 2/4 de 10 del vespre, per a la celebració de les sessions ordinàries del Ple de la Corporació. En el cas que aquest dia fos festiu, la sessió es traslladarà al dimarts de la setmana abans.

En el cas de que no es pogués portar a terme la sessió ordinària en la data fixada, l'alcaldia en Decret motivat assenyalarà la nova data de celebració, seguint-se a partir d’aquesta sessió la periodicitat establerta per la sessió següent a realitzar.

Darrera actualització: 10.09.2018 | 12:18
Darrera actualització: 10.09.2018 | 12:18