Sant Quirze ja disposa de Pla director del verd urbà

Dimarts, 22 de novembre de 2022

La Diputació de Barcelona ha realitzat el Pla director del verd urbà de Sant Quirze de Besora, un treball que ha estat lliurat a l’Ajuntament recentment que inclou l’inventari i diagnosi dels espais verds i de l’arbrat viari del municipi així com propostes de planificació, gestió i manteniment de l’estat de la vegetació d’aquests espais.

D’acord amb el treball, el nostre municipi disposa de 6,7 ha d’espais verds urbans, de les quals 6,3 ha són de manteniment freqüent, amb un total de 947 arbres, dels quals 72 són d’arbrat viari. Una gran part de la superfície dels espais verds, un 59%, corresponen a Parcs. De la resta, destaquen els jardins amb un 20% i els espais verds en equipaments amb un 11%.

Comparades amb la d’altres municipis similars, les dades de Cardedeu mostren que  la quantitat de m² de verd urbà i d'arbrat total per habitant està per sobre de la mitjana de referència. Només la quantitat d'arbrat viari per habitant està per sota de la xifra de referència.

L'anàlisi més detallada mostra que comparant aquestes dades amb d’altres municipis similars, observem que la quantitat de m2 de verd urbà per habitant, està molt per sobre de la mitjana de referència, arribant a triplicar les xifres de referència. Respecte al nombre d’arbres per habitant, si bé les xifres d`arbrat total i d’arbrat a espais verds estan per sobre a les referències, l’arbrat viari es situa molt per sota.

De la diagnosi realitzada es desprèn que el espais verds estan en general en bon estat i amb un manteniment correcte. Els espais verds estan ben repartits pel nucli, però manca connexió entre ells, i la imatge i composició caldria millorar-la per incrementar la diversitat i qualitat paisatgística. Respecte a l’arbrat trobem bona quantitat per habitant en global, però caldria incrementar la seva presència a l’espai viari ja que és molt escassa.

Per millorar l’estat actual del verd urbà, el Pla de la Diputació de Barcelona realitza una sèrie de propostes:

  • Augmentar la diversitat i quantitat d’arbrat amb especial atenció als eixos arbrats per millorar les connexions i l’espai urbà

  • Conservar i millorar la biodiversitat augmentant les masses arbustives i entapitzants i realitzant un manteniment diferenciat de prats

  • Ajustar els esforços de manteniment definint el tipus i freqüència que cal realitzar a cada espai

  • Canvi de criteris de manteniment, especialment respecte a la poda i al retall d’arbustives.

Darrera actualització: 13.12.2022 | 08:23