El Tribunal Constitucional declara inconstitucional i anul·la una part de la llei sobre l'impost de la plusvàlua dels terrenys de naturalesa urbana

Dilluns, 15 de de novembre de 2021 a les 00:00

La sentència 182/2021 del Tribunal Constitucional, dictada el 26 d'octubre de 2021, declara inconstitucional i anul·la part del precepte del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals que estableix el sistema de càlcul de la base imposable de l'Impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana.

Així mateix, el Reial decret llei 26/2021 de 8 de novembre de 2021, amb entrada en vigor el 10 de novembre, adapta el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals a la jurisprudència del Tribunal Constitucional.

En aquests moments s'està analitzant l'abast i efectes d'aquesta sentència, així com del Reial decret llei 26/2021, de 8 de novembre, pel qual s'adapta el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, a la recent jurisprudència del Tribunal Constitucional respecte de l'Impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana. També s'estan realitzant les adaptacions informàtiques necessàries d'acord amb el nou sistema de càlcul de l'impost.

D'altra banda, s'està elaborant un nou model d'ordenança fiscal de l'impost adaptat a la nova normativa, que se us facilitarà properament.

Darrera actualització: 15.11.2021 | 11:02