Convocatòria: 1 plaça de peó/na de la Brigada d'Obres Municipal

Dimecres, 13 d'abril de 2022 a les 00:00

La previsió de la durada és de 12 mesos, des del juny de 2022 fins a maig de 2023. 

L'Ajuntament ha convocat 1 plaça de peó/na de la Brigada d'Obres Municipal. Aquesta plaça està inclosa en els plans locals d'ocupació de la diputació de Barcelona i és per una durada de 12 mesos, des de juny del 2022 fins al maig de 2023. 

Les sol·licituds s'hauran de presentar de forma telemàtica mitjançant una instància genèrica a www.ajsantquirze.cat, fins el divendres 13 de maig d’enguany (últim dia del termini). En les instàncies per prendre part en les proves d’accés, els aspirants hauran de manifestar que reuneixen totes i cadascuna de les condicions exigides.

A més, s’hi adjuntarà:

  • Fotocòpia del DNI.
  • Fotocòpia del certificat d’escolaritat, estudis primaris, del títol de Graduat Escolar, ESO, equivalent o superior. En cas d’aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola, hauran d’acreditar l’homologació de la titulació exigida i la idoneïtat d’aquesta per a l’exercici de les funcions.
  • Currículum vitae on hi constin els mèrits al·legats i la formació acadèmica.
  • Documents acreditatius dels mèrits al·legats . En relació a l’experiència laboral, s’ha de justificar mitjançant la presentació de l’informe de vida laboral o presentació dels contractes.
  • Documents acreditatius de la formació acadèmica. Es presentaran els títols o certificats acreditatius.
  • Certificat d’estar apuntat al SOC -Servei Ocupació Catalunya-
  • Certificat d’estar en situació d’atur.

Es poden consultar les bases reguladores a la documentació adjunta a aquesta notícia.

Darrera actualització: 13.04.2022 | 09:08