Comissió Municipal d’Hisenda i Especial de Comptes

Composició de la Comissió

La comissió és integrada per membres de tots els grups polítics presents a la Corporació. El nombre de membres és proporcional a la seva representativitat a l'ajuntament en funció dels resultats electorals obtinguts.

La composició de la Comissió Municipal d’Hisenda i Especial de Comptes de l’Ajuntament de Sant Quirze de Besora està formada pels cinc membres següents:

 • President
  • Sr. DAVID SOLÀ I ROTA (SP- AMUNT) – Alcalde de la Corporació

 • Vocals
  • Sr. JOAN MENDO I TOLL (SP- AMUNT) – 1r Tinent d’Alcalde i Regidor de Participació Ciutadana i Transparència, Festes i Noves Tecnologies.
  • Sr. ELOI MASNOU CROSAS (SP- AMUNT) – Regidor d'Hisenda, Tresoreria i Economia i Promoció Econòmica.
  • Sra. MARIA TERESA ESPADALER I CASELLAS (Junts per Sant Quirze – JUNTS) – Regidora a l’Oposició.
  • Sra. ANNA MARCÉ I BORDAS (Junts per Sant Quirze – JUNTS)  – Regidora a l’Oposició.
 • Secretari
  • Sr. PERE GIBERT I CAPELLADES – Secretari de la Corporació

Competències de la Comissió

D’acord amb l’article 58 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i del règim local de Catalunya, la Comissió Especial de Comptes té les atribucions següents:

 • L’examen, l’estudi i l’informe del compte anual de la corporació, integrat per tota la documentació que exigeixi la normativa vigent aplicable.
 • Per a l’exercici adequat de les seves funcions, la Comissió pot demanar, per mitjà de la seva presidència, la documentació complementària que consideri necessària i la presència del personal laboral i funcionari de la corporació especialment relacionat amb els comptes que s’analitzin.
 • Les competències de la Comissió Especial de Comptes s’entenen sense perjudici de les que corresponen al Tribunal i a la Sindicatura de Comptes, d’acord amb la seva legislació específica.

Calendari de sessions

La Comissió Municipal d’Hisenda i Especial de Comptes es convoca de manera prèvia a l’aprovació dels expedients següents:

 • Les Ordenances Fiscals.
 • El Pressupost Municipal.
 • Qualsevol modificació pressupostària que es faci durant l’exercici en curs.
 • La liquidació del Pressupost Municipal.
 • Altres expedients d’especial impacte econòmic i financer que en motivin  la seva convocatòria.
Darrera actualització: 12.02.2024 | 09:09
Darrera actualització: 12.02.2024 | 09:09