Modificacions pressupostàries

Dijous, 21 de novembre de 2019

El Pressupost Municipal, aprovat inicialment pel Ple de l’Ajuntament, pot ser objecte de determinades modificacions durant el decurs del seu exercici.

Principalment, aquestes variacions en el pressupost es poden produir per tres motius: per un canvi en els objectius inicials, per la insuficient dotació d’un o de diversos crèdits o per la seva duració temporal.

A la documentació adjunta d’aquest apartat, podeu consultar els diferents expedients de les modificacions de crèdit realitzades durant l’exercici pressupostari, d'acord amb el que disposa l'article 169 i 179.4 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.

Darrera actualització: 26.08.2021 | 15:48