Execució del Pressupost

Dimecres, 1 de maig de 2024

La informació sobre estat d’execució del pressupost recull dades relatives al pressupost que es va aprovar inicialment pel Ple i com s'ha executat. Permet conèixer la gestió dels ingressos i de les despeses que s'ha realitzat cada període trimestral de l’exercici.

Les fases de gestió i execució del pressupost són l’autorització de la despesa (A), la disposició de la despesa (D), el reconeixement de l’obligació (O) i finalment l’ordenació del pagament (P). Fins a la fase AD no hi ha un compromís de pagament a tercers, en canvi en l’ADO ja hi ha un tercer que té un dret a cobrar i la determinació exacta d’aquest deute. Les dades del que anomenem pressupost executat són les de la fase ADO.

A la documentació adjunta d’aquest apartat, podeu consultar la informació sobre l’execució del Pressupost Municipal, dividit per trimestres i desglossat per ingressos i despeses.

Darrera actualització: 1.05.2024 | 19:16