1 plaça de peó/-na a la Brigada - OBERTA

Divendres, 16 d’abril de 2021

La plaça és per 7 mesos (de juny a desembre de 2021) i està inclosa en el Pla de Reactivació de l'Ocupació de la Diputació.

L'oferta és per fer jornada completa (40 h/setmana) i les sol·licituds s'hauran de presentar de forma telemàtica mitjançant una instància genèrica a www.ajsantquirze.cat, on es farà constar el lloc que aspira, fins el divendres 14 de maig d’enguany (últim dia del termini). En les instàncies per prendre part en les proves d’accés, els aspirants hauran de manifestar que reuneixen totes i cadascuna de les condicions exigides.

A més, s’hi adjuntarà:

  • Fotocòpia del DNI.
  • Fotocòpia del certificat d’escolaritat, estudis primaris, del títol de Graduat Escolar, ESO, equivalent o superior. En cas d’aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola, hauran d’acreditar l’homologació de la titulació exigida i la idoneïtat d’aquesta per a l’exercici de les funcions.
  • Currículum vitae on hi constin els mèrits al·legats i la formació acadèmica.
  • Documents acreditatius dels mèrits al·legats . En relació a l’experiència laboral, s’ha de justificar mitjançant la presentació de l’informe de vida laboral o presentació dels contractes.
  • Documents acreditatius de la formació acadèmica. Es presentaran els títols o certificats acreditatius.
  • Certificat d’estar apuntat al SOC -Servei Ocupació Catalunya-
  • Certificat d’estar en situació d’atur.
Darrera actualització: 16.04.2021 | 08:55