Informes del Compte General

Dijous, 21 de novembre de 2019

El Compte General és l’expedient que reflecteix la situació econòmica, patrimonial i financera de l’Ajuntament.  S’elabora a finals de cada any i la informació que aporta és la següent:

Situació econòmica: les despeses, els ingressos, els beneficis i les pèrdues del Consistori durant l’any a què es refereix el Compte.

Situació del patrimoni: la situació dels béns i drets de la Corporació, del seu finançament i dels seus préstecs i deutes a finals d’any.

Execució del pressupost: com s’ha executat el pressupost, sobre quant i en què s’han gastat els recursos obtinguts durant l’exercici pressupostarien, quants recursos s’han obtingut  i quins són. També s’informa sobre la forma en la qual s’han realitzat aquests ingressos i despeses.

El Compte General estarà integrat pels comptes anuals de la Corporació i, un cop aprovat, s’envia tant a la Sindicatura de Comptes com al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques.

Darrera actualització: 21.11.2019 | 11:18