S'obren dues convocatòries de personal

Dilluns, 11 d'abril de 2022 a les 00:00

Una plaça d'Arquitecte Tècnic o Aparellador/a dels Serveis Tècnics Municipals (30% dedicació); i una altra d'Operari/a de Neteja d’edificis i dependències municipals (100% dedicació).

L'Ajuntament de Sant Quirze de Besora ha aprovat les bases reguladores de dues noves ofertes públiques de treball.

La primera d'elles és per cobrir la plaça d'Arquitecte Tècnic o Aparellador/a dels Serveis Tècnics Municipals definida a l'Oferta Pública d'Ocupació 2021. Es tracta d'una plaça del 30% dedicació (12h setmanals, de les quals 8 h seran presencials i 4 h no presencials). Les sol·licituds cal presentar-les mitjançant una instància genèrica i caldrà adjuntar la instància que es troba en l’Annex 3 de les Bases.

D'altra banda, per optar a la plaça d'Operari/a de Neteja d’edificis i dependències municipals (100% dedicació) cal presentar també una instància genèrica i adjuntar tota una sèrie de documenació necessària:

  • Currículum de l’aspirant.
  • Fotocòpia del DNI o NIE.
  • Còpia de la titulació acadèmica requerida per a participar en la convocatòria.
  • Fotocòpia dels justificants acreditatius dels mèrits que al·leguin per la seva valoració en la fase de concurs. 
  • Adaptacions necessàries que es creguin adients per realitzar les proves en el supòsit de persones disminuïdes.
  • Còpia de la certificació acreditativa del nivell A2 de català exigit, expedit pel centre oficial, o titulació o documents equivalents de coneixement de la llengua catalana, acreditats d’acord amb l’apartat e) de la Base Quarta.
  • Informe de Vida Laboral.
Darrera actualització: 11.04.2022 | 11:45