S'obre la convocatòria per la creació d'una borsa de treball de vigilant municipal

Dimarts, 12 d'abril de 2022 a les 00:00

L'Ajuntament de Sant Quirze de Besora ha aprovat les bases reguladores per obrir un procés de selecció per la creació d'una borsa de treball de vigilant municipal per a la realització de treballs temporals, relleus, substitucions i interinitats, que es produeixin, en el període de 3 anys. Els contractes que es formalitzin seran de durada determinada.

Les sol·licituds cal presentar-les mitjançant una instància genèrica amb la sol·licitud de l'Annex I, de les bases adjuntes en aquesta notícia, a més d'adjuntar tota una sèrie de documenació necessària:

  • Currículum de l’aspirant.
  • Fotocòpia del DNI o NIE.
  • Còpia de la titulació acadèmica requerida per a participar en la convocatòria.
  • Informe de vida laboral i les fotocòpies dels justificants acreditatius dels mèrits que al·leguin per la seva valoració en la fase de concurs.
  • Acreditació dels coneixements de llengua catalana: Còpia de la certificació acreditativa del nivell B1 de català exigit, expedit pel centre oficial, o titulació o documents equivalents de coneixement de la llengua catalana.
  • Documentació acreditativa dels mèrits que s’al·leguin en la fase de concurs.
  • Certificat negatiu de Delictes de Naturalesa Sexual.
Darrera actualització: 12.04.2022 | 09:13