Convocatòria: 2 places d’atenció al públic, manteniment i neteja de les piscines i edificis municipals

Dimarts, 12 d'abril de 2022 a les 00:00

Les places són pels mesos d’obertura de la piscina d’acord amb la possibilitat i periodificació d’admissibilitat de l’obertura.

L'Ajuntament ha convocat 2 places d’atenció al públic, manteniment i neteja de les piscines i edificis municipals de Sant Quirze de Besora. Les places són pels mesos de juny a setembre, d’obertura de la piscina d’acord amb la possibilitat i periodificació d’admissibilitat de l’obertura i està inclosa en el Pla de Reactivació de l'Ocupació de la Diputació de Barcelona.

Les sol·licituds s'hauran de presentar de forma telemàtica mitjançant una instància genèrica a www.ajsantquirze.cat, on es farà constar el lloc que aspira, fins el divendres 13 de maig d’enguany (últim dia del termini). En les instàncies per prendre part en les proves d’accés, els aspirants hauran de manifestar que reuneixen totes i cadascuna de les condicions exigides.

A més, s’hi adjuntarà:

  • Fotocòpia del DNI.
  • Fotocòpia del certificat d’escolaritat, estudis primaris, del títol de Graduat Escolar, ESO, equivalent o superior. En cas d’aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola, hauran d’acreditar l’homologació de la titulació exigida i la idoneïtat d’aquesta per a l’exercici de les funcions.
  • Currículum vitae on hi constin els mèrits al·legats i la formació acadèmica.
  • Documents acreditatius dels mèrits al·legats . En relació a l’experiència laboral, s’ha de justificar mitjançant la presentació de l’informe de vida laboral o presentació dels contractes.
  • Documents acreditatius de la formació acadèmica. Es presentaran els títols o certificats acreditatius.
  • Certificat d’estar apuntat al SOC -Servei Ocupació Catalunya-
  • Certificat d’estar en situació d’atur.

Es poden consultar les bases reguladores a la documentació adjunta a aquesta notícia.

Darrera actualització: 12.04.2022 | 13:02