Ajuts en els lloguers de l'habitatge habitual

Dilluns, 18 de maig de 2020 a les 00:00

Es poden presentar sol·licituds pel pagament total o parcial de sis mesos de lloguer (d'abril fins a setembre). A la demarcació de Barcelona el màxim és de 750 €/mes.

La Generalitat de Catalunya ha publicat al Diari Oficial la RESOLUCIÓ TES/1047/2020, de 12 de maig, per la qual s'estableixen les condicions d'accés als ajuts en els lloguers de l'habitatge habitual.

Qui hi pot accedir?

• Són beneficiàries dels ajuts les persones físiques majors d'edat que acreditin estar en situació de vulnerabilitat econòmica i social sobrevinguda a conseqüència de la COVID-19.

• En tots els casos, l'habitatge per al qual se sol·licita l'ajut ha de constituir el domicili habitual i permanent de la persona sol·licitant, que és l'habitatge en el qual s'acredita l'empadronament.

Què em pot aportar?

• Les modalitats d'aquests ajuts són: Ajuts al pagament total o parcial de la renda de lloguer, i  Ajuts a la cancel·lació total o parcial dels ajuts transitoris de finançament.

• L'ajut es pot concedir per un import màxim de sis mesos de la renda de lloguer, des d'abril a setembre de 2020. La quantia màxima de l'ajut, per que fa a la demarcació de Barcelona és de 750 euros mensuals, a la demarcació de Girona de 500 euros i a la demarcació de Lleida de 450 euros.

Com fer la sol·licitud?

• Les sol·licituds s'han de presentar en imprès normalitzat, degudament formalitzades i signades per la persona sol·licitant de l'ajut, acompanyades de la documentació requerida, preferentment a través de mitjans electrònics al web de la Generalitat de Catalunya https://web.gencat.cat/es/tramits, però també presencialment.

• El termini de presentació de sol·licituds i de la documentació és a partir de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i fins al 30 de setembre de 2020.

La Resolució estableix les condicions d'accés als ajuts de lloguer, mitjançant l'adjudicació directa, a les persones arrendatàries d'habitatge habitual que s'han vist afectades per l'impacte econòmic i social de la COVID-19. Aquests ajuts tenen caràcter finalista i s'atorguen per adjudicació directa i per les quanties i pels períodes màxims establerts. La finalitat és resoldre els problemes transitoris de pagament parcial o total del lloguer. Específicament, aquests ajuts també han de servir per fer front a la devolució dels ajuts transitoris de finançament regulats per l’Estat, quan no s'hi pugui fer-hi front.

 

Darrera actualització: 18.05.2020 | 13:45