Xarxa de comunicacions electròniques

Xarxes de serveis

D’acord amb la llei general de Telecomunicacions (Llei 9/2014 de 9 de maig) i en base a la resolució de 30 de maig de 2019, de la Secretaría de Estado para el Avance Digital publicada el passat 21 de novembre de 2019, específicament que l’Ajuntament de Sant Quirze de Besora és l’administració responsable de la regulació i ordenació del desplegament, millora, ampliació i conservació de les xarxes de serveis de comunicacions electròniques, localitzades en el domini públic municipal.

La intervenció municipal en aquest àmbit consisteix bàsicament en la programació de les obres i instal·lacions localitzades en el domini públic i en la concessió de les llicències i autoritzacions administratives als operadors particulars titulars de les xarxes de serveis.

A més, es recorda que en el consistori existeixen les següents ordenances que tenen obligat compliment:

  • Ordenança fiscal nº3: impost sobre construccions, instal·lacions i obres. En aquest es regula tot les construccions, instal·lacions i obres fetes a la via pública per particulars o per les empreses subministradores de serveis públics.
  • Ordenança fiscal nº 23: taxa per ocupacions del subsòl, el sòl i la volada de la via pública. En tots els casos d’ocupacions del subsòl de terrenys d’ús públic local, a l’empara del previst a l’article 20.3. e) del TRHL.
  • Ordenança fiscal nº 37: taxa per aprofitament especial del domini públic local, a favor d’empreses explotadores de serveis de subministraments d’interès general.
  • Ordenança fiscal nº 43: reguladora de la instal·lació d’antenes en l’exterior dels immobles.
  • Ordenança fiscal nº 57: taxa per la utilització privativa de conduccions soterrànies susceptibles de passar-hi fibra òptica.

És totalment obligatori informar a l’ajuntament per tal d’iniciar qualsevol actuació que afecti a la xarxa de serveis de comunicacions electròniques o que suposi la instal·lació d’infraestructures; i s’ha d’emetre la llicència corresponent. A més, es vol limitar la instal·lació de cablejat aeri i de cablejat per les façanes, iniciant una substitució del cablejat actual per conduccions soterrànies. A més, recordem que tota actuació que afecti una façana, per tal de dur-la a terme és necessari comptar amb el permís dels propietaris de les finques a efectes de poder fer passar la instal·lació del cablejat per les façanes dels edificis.

En cas de voler accedir a infraestructures municipals susceptibles d’allotjar una xarxa de comunicacions, s’ha de fer una sol·licitud als nostres serveis tècnics.

Aquest apartat del web està reservat a les empreses titulars de les infraestructures i xarxes de serveis que habitualment realitzen obres en l’espai públic. S'hi pot consultar la programació de les futures actuacions.

Es tracta de compartir la informació entre l’Administració i els operadors privats titulars de les infraestructures, per tal de poder coordinar i programar les diferents intervencions, amb l’objectiu d’aconseguir un espai públic de qualitat. 

Darrera actualització: 13.10.2023 | 18:26
Darrera actualització: 13.10.2023 | 18:26