Seu electrònica

Què és la Seu Electrònica?

És un espai electrònic de relació amb l'Administració, és a dir, un punt d'accés únic a disposició de la ciutadania i de les empreses que representa una nova manera de realitzar les gestions públiques, sense condicionaments horaris ni d'espai, amb la màxima seguretat i contribuint a un ús més eficaç i eficient dels recursos públics. Es configura una oficina virtual oberta a totes hores i tots els dies de l'any.

La normativa vigent reconeix el dret de la ciutadania i les empreses a relacionar-se amb l'Administració per mitjans electrònics i, per tant, sorgeix la necessitat de creació de la Seu electrònica. I així, també, se n'assegura la disponibilitat, l'accés, la integritat, l'autenticitat, la confidencialitat i la conservació de les dades que s'hi gestionen.

La Seu electrònica garanteix que la informació publicada és de qualitat i una navegació i comunicació segures. Tot sota l'aixopluc de la correcta aplicació dels principis d'accessibilitat, seguretat, responsabilitat, disponibilitat, neutralitat i interoperabilitat de la normativa establerta, i de tots els altres, que en siguin d'ús generalitzat per a la ciutadania.

Titularitat i òrgans responsables de la gestió

La titularitat d'aquesta seu electrònica correspon al l'Ajuntament de Sant Quirze de Besora. L'òrgan responsable de la gestió dels continguts i serveis accessibles des d'aquesta seu és Alcaldia.

Disposició de creació de la seu electrònica i del registre

Reglament de funcionament i creació de Seu i Registre electrònic.

Sistemes de signatura acceptats en els diferents procediments 

Per accedir als serveis electrònics que s'ofereixen a través de la Seu Electrònica de l'Ajuntament de Sant Quirze de Besora que requereixen d'identitat digital, és necessari disposar del corresponent certificat electrònic.

 Actualment els acceptats són:

1 | El Document Nacional d'Identitat Electrònic.
2 | Els identificadors digitals emesos per l'Agència Catalana de Certificació, inclosos els que emet per a empleats de les administracions públiques catalanes.
3 | Qualsevol altre certificat emès per una entitat de certificació que estigui classificada per l'Agència Catalana de Certificació, on la validació del mateix es faci a través de la seva Plataforma de Serveis d'Identificació i Signatura (PSIS).

 Per a obtenir més informació sobre els certificats referits accediu a les pàgines web de les entitats corresponents.

Certificats de dispositiu utilitzats

Gestió Tributaria
URL:  http://orgt.diba.cat/cat/municipi.asp
Emès per a: Organisme de gestió tributària
Emès per: Agència Catalana de Certificació
Tipus certificat: CDS1- Certificat de Seu electrònica

Butlletí Oficial de la Diputació de Barcelona (BOPB)
URL: https://bop.diba.cat/
Emès per a: bop.diba.cat
Emès per: Fabrica Nacional de Moneda i Timbre (FNMT)
Tipus certificat: Clase 2 CA

Obtenció del certificat idCAT
Emès per: Agència Catalana de Certificació
URL:  www.catcert.cat
Per a poder obtenir un certificat ciutadà:  www.idcat.cat

Eines de validació de certificats

1. L'Agència Catalana de Certificació ofereix l'eina següent per a la validació d'un certificat o d'una signatura:  http://www.catcert.cat/web/cat/6_5_5_test_validacio.jsp

2. El Ministeri de Política Territorial i Administració Pública ofereix l'eina següent per a la validació de certificats i signatures:  https://valide.redsara.es

Darrera actualització: 21.04.2017 | 13:16
Darrera actualització: 21.04.2017 | 13:16