Retribució dels Càrrecs Electes

Retribucions càrrecs electes

A continuació es detallen les retribucions dels Càrrecs Electes i les assignacions als Grups Municipals pel Mandat 2019 – 2023:

RETRIBUCIONS DELS CÀRRECS ELECTES:

Els regidors i regidores poden rebre retribucions per dedicació exclusiva o parcial, o bé assistències per la concurrència efectiva a les sessions dels òrgans col·legiats de la Corporació dels quals formin part. També poden percebre indemnitzacions per les despeses efectives i justificades causades per l’exercici del seu càrrec.

Tanmateix, només poden cobrar per assistències aquells regidors i regidores que no tenen dedicació parcial ni exclusiva a la mateixa corporació i només se’n perceben per les reunions en les quals hagi estat present el regidor/a.

REGIDORS/ES AMB DEDICACIÓ PARCIAL O AMB FUNCIONS DINS L’EQUIP DE GOVERN

  • ALCALDE: Amb una dedicació parcial del 90% de la jornada (36 hores setmanals):  28.800€ bruts anuals

    *Del 24/09/2019 al 28/01/2020 la dedicació va ser d'un 75% de la jornada (30 hores setmanals) amb una retribució de 24.000,06€ bruts anuals.

  • 1r TINENT D’ALCALDE: Amb una dedicació parcial del 40% de la jornada (16 hores setmanals): 12.800€ bruts anuals .
  • RESTA DE REGIDORS/ES DE L’EQUIP DE GOVERN: Despeses de representació i funcions: 4.800€ bruts anuals per cada regidor/a .
  • DESPLAÇAMENTS: En cas d’utilització del vehicle propi i prèvia justificació documentada de la despesa: 0,26€ / Km .

REGIDORS/ES SENSE REGIDORIA, DELEGACIÓ ESPECIAL O RESPONSABILITATS DE GOVERN

  • Per cada assistència efectiva als Plens Municipals i a les Sessions de la Comissió Municipal d’Hisenda i Especial de Comptes: 40€ per cada membre .

ASSIGNACIONS ALS GRUPS MUNICIPALS:

D’acord amb el que estableix l’art. 73.3 de la Llei 7/85 Reguladora de les Bases de Règim Local, el Ple de la Corporació assigna als Grups Municipals constituïts a l’Ajuntament les següent dotacions econòmiques mensuals en concepte d’activitat política i pel desenvolupament de les seves tasques:

  • Grup Municipal Som Poble – AMUNT: 60€ al mes.
  • Grup Municipal ERC – AM: 60€ al més.
  • Grup Municipal Junts per Sant Quirze – JUNTS: 60€ al més.

Els grups polítics no poden destinar, en cap cas, aquestes assignacions al pagament de remuneracions de personal al servei de la corporació ni a l’adquisició de béns que puguin constituir actius fixos de caràcter patrimonial.

Darrera actualització: 20.02.2020 | 14:47
Darrera actualització: 20.02.2020 | 14:47