Retribució dels Càrrecs Electes

Retribucions càrrecs electes

A continuació es detallen les retribucions dels Càrrecs Electes i les assignacions als Grups Municipals pel Mandat 2019 – 2023:

RETRIBUCIONS DELS CÀRRECS ELECTES:

Els regidors i regidores poden rebre retribucions per dedicació exclusiva o parcial, o bé assistències per la concurrència efectiva a les sessions dels òrgans col·legiats de la Corporació dels quals formin part. També poden percebre indemnitzacions per les despeses efectives i justificades causades per l’exercici del seu càrrec.

Tanmateix, només poden cobrar per assistències aquells regidors i regidores que no tenen dedicació parcial ni exclusiva a la mateixa corporació i només se’n perceben per les reunions en les quals hagi estat present el regidor/a.

REGIDORS/ES AMB DEDICACIÓ PARCIAL O AMB FUNCIONS DINS L’EQUIP DE GOVERN

 • Alcalde-President: Càrrec electe amb dedicació parcial, 90% de la jornada, 36 hores setmanals, 34.000,00€ bruts anuals, 14 pagues, una extra el mes de juny i una extra el mes de desembre, retenció de l’IRPF, alta a la Seguretat Social, i compliment resta de normativa i requisits que siguin aplicables.

 • 1r Tinent d’Alcalde, Joan Mendo Toll, Càrrec electe amb dedicació parcial, 30% de la jornada, 12 hores setmanals, 12.800,00€ bruts anuals, 14 pagues, una extra el mes de juny i una extra el mes de desembre, retenció de l’IRPF, alta a la Seguretat Social, i compliment resta de normativa i requisits que siguin aplicables.
 • Regidors de l’Equip de Govern: càrrecs electes amb dedicació parcial, 10% de la jornada, 4 hores setmanals, 5.400,00€ bruts anuals per Regidor/any; 12 pagues, retenció de l’IRPF, alta a la Seguretat Social, i compliment resta de normativa i requisits que siguin aplicables. Comprèn les Regidories dels senyors/res, Cristina Oteisa Sánchez, Arnau Bosch Barnils, Eloi Masnou Crosas i Gerard Puig Carmona, en total 21.600,00€/ bruts any, a distribuir entre els quatre Regidors descrits.
 • Comeses especials fora del terme municipal (desplaçaments i dietes):
  En cas d’utilització de vehicle propi: 0,26€/Km. Més despeses justificades de pàrquing i peatges. Les dietes es pagaran per l'import generat, prèvia justificació documentada de la despesa. Aplicable també a tot el personal de l’ajuntament.

REGIDORS/ES SENSE REGIDORIA, DELEGACIÓ ESPECIAL O RESPONSABILITATS DE GOVERN

 • Per cada assistència efectiva als Plens Municipals i a les Sessions de la Comissió Municipal d’Hisenda i Especial de Comptes: 40€ per cada membre.

ASSIGNACIONS ALS GRUPS MUNICIPALS:

D’acord amb el que estableix l’art. 73.3 de la Llei 7/85 Reguladora de les Bases de Règim Local, el Ple de la Corporació assigna als Grups Municipals constituïts a l’Ajuntament les següent dotacions econòmiques mensuals en concepte d’activitat política i pel desenvolupament de les seves tasques:

 • Grup Municipal Som Poble – AMUNT: 60€ al mes.
 • Grup Municipal ERC – AM: 60€ al més.
 • Grup Municipal Junts per Sant Quirze – JUNTS: 60€ al més.

Els grups polítics no poden destinar, en cap cas, aquestes assignacions al pagament de remuneracions de personal al servei de la corporació ni a l’adquisició de béns que puguin constituir actius fixos de caràcter patrimonial.

CANVI DE LA DESTINACIÓ DE LES ASSIGNACIONS ECONÒMIQUES AMB MOTIU DE LA CRISI DE LA COVID-19

Amb motiu de la crisi sanitària i social generada per la pandèmia de la COVID-19, per unanimitat del Ple municipal, s’ha acordat modificar temporalment el règim d’assignacions econòmiques, que perceben els grups municipals i els regidors/es per assistència als Plens i Comissions, i destinar aquestes assignacions econòmiques a mesures socials que beneficiïn a la població del municipi que més està patint la crisi.

Els canvis, aprovats pel Ple municipal de 26 de maig de 2020, comporten les següents modificacions en les assignacions econòmiques adoptades inicialment:

 • Els Regidors i Regidores del Grup Municipal Junts per Sant Quirze - JUNTS renuncien a cobrar totes les assistències als plens municipals a partir del mes d’abril de 2020 fins el desembre de 2020.
 • Els Grups Municipals de Som Poble – Alternativa Municipalista i d’Esquerra Republicana de Catalunya – Acord Municipal renuncien a les aportacions que resten pendents del 2020.

Els tres grups municipals presents al Consistori fan explícita la seva voluntat que l’import total que es deriva de les respectives renúncies econòmiques sigui destinat a la pal·liació de les conseqüències socials que la crisi de la COVID-19 està generant a la població de Sant Quirze de Besora.

Darrera actualització: 13.07.2023 | 13:01
Darrera actualització: 13.07.2023 | 13:01