Comissió de Comptes

Comissió Municipal d’Hisenda i Especial de Comptes

COMPOSICIÓ DE LA COMISSIÓ

La comissió és integrada per membres de tots els grups polítics presents a la Corporació. El nombre de membres és proporcional a la seva representativitat a l'ajuntament en funció dels resultats electorals obtinguts.

La composició de la Comissió Municipal d’Hisenda i Especial de Comptes de l’Ajuntament de Sant Quirze de Besora està formada pels cinc membres següents:

PRESIDENT

- Sr. DAVID SOLÀ I ROTA (SP- AMUNT) – Alcalde de la Corporació

VOCALS

- Sr. JOAN MENDO I TOLL (ERC-AM) – 1r Tinent d’Alcalde i Regidor de Participació Ciutadana i Transparència, Festes i Noves Tecnologies.

- Sra. MONTSERRAT CARRERA I GONZÁLEZ (ERC-AM) – Regidora d'Hisenda, Tresoreria i Economia i Promoció Econòmica, Indústria i Comerç.

- Sra. MARIA TERESA ESPADALER I CASELLAS (Junts per Sant Quirze – JUNTS) – Regidora a l’Oposició.

- Sra. ANNA MARCÉ I BORDAS (Junts per Sant Quirze – JUNTS)  – Regidora a l’Oposició.

SECRETARI

- Sr. PERE GIBERT I CAPELLADES – Secretari de la Corporació

COMPETÈNCIES DE LA COMISSIÓ

D’acord amb l’article 58 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i del règim local de Catalunya, la Comissió Especial de Comptes té les atribucions següents:

- L’examen, l’estudi i l’informe del compte anual de la corporació, integrat per tota la documentació que exigeixi la normativa vigent aplicable.

- Per a l’exercici adequat de les seves funcions, la Comissió pot demanar, per mitjà de la seva presidència, la documentació complementària que consideri necessària i la presència del personal laboral i funcionari de la corporació especialment relacionat amb els comptes que s’analitzin.

- Les competències de la Comissió Especial de Comptes s’entenen sense perjudici de les que corresponen al Tribunal i a la Sindicatura de Comptes, d’acord amb la seva legislació específica.

CALENDARI DE SESSIONS

La Comissió Municipal d’Hisenda i Especial de Comptes es convoca de manera prèvia a l’aprovació dels següents expedients:

- Les Ordenances Fiscals.

- El Pressupost Municipal.

- Qualsevol modificació pressupostària que es faci durant l’exercici en curs.

- La liquidació del Pressupost Municipal.

- Altres expedients d’especial impacte econòmic i financer que en motivin  la seva convocatòria.

Darrera actualització: 11.11.2019 | 13:33
Darrera actualització: 11.11.2019 | 13:33