Alcaldia

Alcaldia

COMPOSICIÓ DE L’ALCALDIA

Actualment, l’Alcaldia de Sant Quirze de Besora és ostentada per:

  • Il·lm. Sr. DAVID SOLÀ I ROTA, del Grup Municipal Som Poble – Alternativa Municipalista.

Les Tinences d’Alcaldia es troben delegades de la manera següent:

  • 1r. Tinent d’Alcalde : Il·lm. Sr. JOAN MENDO I TOLL, del Grup Municipal Esquerra Republicana de Catalunya – Acord Municipal.
  • 2n. Tinent d’Alcalde : Il·lm. Sr. ARNAU BOSCH I BARNILS, del Grup Municipal Som Poble – Alternativa Municipalista.
  • 3r. Tinent d’Alcalde : Il·lm. Sr. JORDI SOLÀ I ROTA, del Grup Municipal Esquerra Republicana de Catalunya – Acord Municipal.

L’ALCALDE O ALCALDESSA

L'alcalde o alcaldessa és el President o Presidenta de la Corporació i el Cap de l’Administració Municipal.

Les competències de l'alcalde o alcaldessa són de caràcter essencialment executiu i de gestió. Estan determinades a l'article 53 del Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya.

L'alcalde o alcaldessa té la potestat de, si així ho considera oportú, delegar l’exercici de determinades de les seves atribucions a la Junta de Govern Local, en els/les tinents d'alcalde o en els/les regidors/es (exceptuant aquelles que es troben previstes a l'article 53.3 del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya).

Els únics requisits que han d'acomplir aquestes delegacions són especificar clarament el seu abast, determinant els assumptes que aquestes comprenen, les potestats que es deleguen i les condicions concretes del seu exercici.

L'alcalde o alcaldessa pot revocar en qualsevol moment les delegacions de competències que hagi atorgat prèviament.

TINENTS D'ALCALDE

Els/les tinents d’alcalde són òrgans unipersonals de caràcter necessari, els quals són lliurement designats i remoguts per l’alcalde o alcaldessa entre els membres que composen el Govern Municipal. Els/les Tinents d’Alcalde substitueixen automàticament a l’Alcaldia, per ordre estricte de nomenaments, en els casos de vacant, absència, malaltia o impediment que l’impossibiliti per a l’exercici de les seves funcions.

El nombre de tinents d’alcalde és de lliure elecció per l’alcalde o alcaldessa. En cas que hi hagi més d’un/a tinent, com a mínim, s’haurà de designar el/la Primer tinent d’alcalde, per tal de garantir la substitució automàtica de l’alcalde o alcaldessa en els casos de vacant, absència, malaltia o qualsevol altre impossibilitat. 

COMPETÈNCIES DE L’ALCALDIA

En particular, correspon a l'Alcalde o Alcaldessa l'exercici de les funcions  següents:

- Representar a l’Ajuntament

- Dirigir el govern i l'administració municipals.

- Convocar i presidir les sessions del Ple, de la Junta de Govern Local i de qualsevol altre òrgan municipal i decidir els empats amb vot de qualitat.

- Dirigir, inspeccionar i impulsar els serveis i les obres municipals.

- Publicar, executar i fer complir els acords municipals.

- Dictar bans i vetllar perquè es compleixin.

- El desenvolupament de la gestió econòmica.

- Aprovar les bases de les proves per seleccionar el personal.

- Exercir la direcció superior de tot el personal de la corporació i acordar el seu nomenament i sancions.

- Adoptar personalment i sota la seva responsabilitat, en el cas de catàstrofe o d'infortunis públics o de greu perill d'aquests, les mesures necessàries i adequades.

- L'adquisició de béns i drets, quan el seu valor no superi el 10% dels recursos ordinaris del pressupost, i també l'alienació del patrimoni.

- Altres atribucions que expressament li atribueixen les lleis i les que la legislació assigna al municipi i no atribueix a altres òrgans municipals.

Darrera actualització: 11.11.2019 | 13:31
Darrera actualització: 11.11.2019 | 13:31