Alcaldia

Competències:

a) Dirigir el govern i l'administració municipals.
b) Convocar i presidir les sessions del Ple, de la Junta de Govern Local i de qualsevol altres òrgans municipals, i decidir els empats amb vot de qualitat.
c) Dirigir, inspeccionar i impulsar els serveis i les obres municipals.
d) Publicar, executar i fer complir els acords municipals.
e) Dictar bans i vetllar perquè es compleixin.
f) El desenvolupament de la gestió econòmica.
g) Aprovar les bases de les proves per seleccionar el personal.
h) Exercir la direcció superior de tot el personal de la corporació i acordar el seu nomenament i sancions.
i) Adoptar personalment i sota la seva responsabilitat, en el cas de catàstrofe o d'infortunis públics o de greu perill d'aquests, les mesures necessàries i adequades.
j) L'adquisició de béns i drets, quan el seu valor no superi el 10% dels recursos ordinaris del pressupost, i també l'alienació del patrimoni.
k) Les altres atribucions que expressament li atribueixen les lleis i les que la legislació assigna al municipi i no atribueix a altres òrgans municipals. Correspon també a l'alcalde el nomenament dels tinents d'alcalde.

Plaça Major 1 - 08580 Sant Quirze de Besora - Barcelona (Catalunya)
Nom de contacte: David Solà
Telèfon: 938 529 017
Adreça electrònica: dsola@ajsantquirze.cat
Lloc web: www.ajsantquirze.cat/
Horari:  
Demanar cita prèvia
Darrera actualització: 21.09.2022 | 15:13